www.ochoinki.pl - Choinki z dostawą do domu w Trzebnicy!

Nieruchomości Klondik - gorączka złota wymagała ofiar - dziś w domowym zaciszu możesz eksplorować Klondik i nie wykluczone że będziesz szczęśliwcem który osiągnie sukces!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1998 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej.

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Rozdział 2 - Sposób i warunki odbywania praktyki zawodowej

Rozdział 3 - Tryb i sposób doskonalenia kwalifikacji

Rozdział 4 - Szczegółowe zasady i tryb działania Państwowej Komisji Kwalifikac.

Rozdział 5 - Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego, koszty...

Rozdział 6 - Sposób prowadzenia i zakres danych centralnych rejestrów...

Rozdział 7 - Zasady i tryb działania Komisji Odpowedzialności Zawodowej...

Rozdział 8 - Postępowanie wyjaśniające oraz stosowania kar dyscyplinarnych...

Rozdział 9 - Przepisy przejściowe i końcowe (wzory świadectw/licencji)

 

Na podstawie art. 197 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób i warunki odbywania praktyki zawodowej,
2) tryb i sposób doskonalenia kwalifikacji rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości,
3) szczegółowe zasady i tryb działania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej organizację,
4) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów oraz nadawania uprawnień i licencji zawodowych, a także wzory świadectw tych uprawnień i licencji,
5) sposób prowadzenia i zakres danych centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości,
6) szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz jej organizację,
7) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania wyjaśniającego z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz stosowania kar dyscyplinarnych z tego tytułu.
§ 2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, licencje zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami albo zarządcy nieruchomości,
2) osobie zainteresowanej - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami albo zarządcy nieruchomości,
3) centralnym rejestrze - należy przez to rozumieć centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych, centralny rejestr pośredników w obrocie nieruchomościami albo centralny rejestr zarządców nieruchomości,
4) organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości - należy przez to rozumieć organizacje zarejestrowane w formie stowarzyszeń osób fizycznych, zrzeszające co najmniej 100 osób zawodowo wykonujących czynności odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, a także zarejestrowane federacje stowarzyszeń i innych organizacji działających w tym zakresie, dające rękojmię właściwego wykonywania czynności powierzonych przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

 

Rozdział 2

Sposób i warunki odbywania praktyki zawodowej


§ 4. 1. Osoba zainteresowana, z zastrzeżeniem ust. 4, składa do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wniosek o odbycie praktyki zawodowej, po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości albo kursów kwalifikacyjnych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba zainteresowana wskazuje osobę uprawnioną, organizację zawodową lub podmiot gospodarczy, które wyraziły zgodę na prowadzenie praktyki, albo zwraca się o ustalenie takiej osoby, organizacji lub podmiotu.
3. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wydaje osobie zainteresowanej dziennik praktyki oraz ustala osobę prowadzącą praktykę.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 230 oraz w art. 232 ust. 3.
§ 5. 1. Praktyka odbywa się zgodnie z regulaminem odbywania praktyk, ustalonym przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
2. Praktyka trwa, co najmniej 6 miesięcy.
3. W ramach praktyki, z zastrzeżeniem § 6, osoba zainteresowana powinna:
1) w przypadku praktyki w zakresie szacowania nieruchomości - wykonać 15 projektów operatów szacunkowych, w których określi wartość poszczególnych nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść,
2) w przypadku praktyki w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - uczestniczyć w wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1,
3) w przypadku praktyki w zakresie zarządzania nieruchomościami - uczestniczyć w wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1.
§ 6. 1. Osoby z wykształceniem wyższym, legitymujące się świadectwem ukończenia przed dniem 1 stycznia 1998 r. studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości, powinny wykonać 10 projektów operatów szacunkowych.
2. Osoby, o których mowa w art. 230 ust. 1 i 2, powinny przedstawić 10 operatów szacunkowych. Operaty te mogą być wykonane w ramach działalności biegłego z listy wojewódzkiej lub biegłego sądowego.
3. Osoby, o których mowa w art. 232 ust. 3, mogą ubiegać się w postępowaniu kwalifikacyjnym o uznanie, że spełniły wymogi, o których mowa w § 5, w ramach dotychczasowej działalności zawodowej.
§ 7. 1. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki są:
1) wypełniony dziennik praktyk podpisany przez osobę prowadzącą praktykę,
2) sprawozdanie z odbytej praktyki sporządzone przez osobę zainteresowana.
2. Do sprawozdania z odbytej praktyki z zakresu szacowania nieruchomości osoba zainteresowana dołącza, wykonane w ramach praktyki, projekty operatów szacunkowych.
3. Osoby, o których mowa w art. 230 oraz w art. 232 ust. 3, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1, przedstawiają w postępowaniu kwalifikacyjnym opis dotychczasowej działalności zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi tę działalność. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast może powierzyć, w drodze porozumienia, wykonywanie zadań, o których mowa w § 4, odpowiednio organizacjom zawodowym rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości albo właściwym terytorialnie wojewodom. Porozumienie to podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

 

Rozdział 3

Tryb i sposób doskonalenia kwalifikacji rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości


§ 9. 1. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2 oraz art. 186 ust. 2, odbywa się przez:
1) działalność naukową,
2) działalność dydaktyczną,
3) publikacje książkowe lub publikacje w prasie specjalistycznej,
4) udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowo-technicznych,
5) prowadzenie praktyk zawodowych,
6) udział w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez organizacje zawodowe,
7) ukończenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
8) prace w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być uznana za spełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jeżeli dotyczy odpowiednio szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo zarządzania nieruchomościami.
§ 10. 1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, w celu sprawdzenia spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych, może żądać udokumentowania doskonalenia tych kwalifikacji.
2. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonywanie sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio organizacjom zawodowym rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości albo właściwym terytorialnie wojewodom. Porozumienie to podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
§ 11. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niespełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych lub nie przedstawienia, pomimo żądania, udokumentowania doskonalenia kwalifikacji zawodowych, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wszczyna z urzędu postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, kierując sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Rozdział 4

Szczegółowe zasady i tryb działania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej organizacja


§ 12. 1. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej "Komisją Kwalifikacyjną", przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne dla osób zainteresowanych.
2. W ramach Komisji Kwalifikacyjnej działają 3 podkomisje odpowiednio do spraw:
1) szacowania nieruchomości,
2) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
3) zarządzania nieruchomościami.
3. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący,
2) trzej wiceprzewodniczący,
3) trzej sekretarze,
4) członkowie.
4. Osoby wchodzące w skład Komisji Kwalifikacyjnej są powoływane na okres 3 lat.
5. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 13. 1. Komisją Kwalifikacyjną kieruje przewodniczący przy pomocy 3 wiceprzewodniczących odpowiednio do spraw:
1) szacowania nieruchomości,
2) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
3) zarządzania nieruchomościami.
2. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje całokształtem spraw związanych z jej działalnością i sprawuje nadzór nad działalnością podkomisji.
3. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kierują bezpośrednio odpowiednimi podkomisjami.
4. W przypadku zdarzeń losowych przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może powierzyć bezpośrednie kierowanie podkomisją sekretarzowi lub, jeżeli nie jest to możliwe, innemu członkowi Komisji Kwalifikacyjnej.
5. Sekretarze Komisji Kwalifikacyjnej prowadzą sprawy organizacyjne związane z działalnością podkomisji i w tym zakresie współdziałają z przewodniczącym oraz wiceprzewodniczącymi tej Komisji.
§ 14. Komisja Kwalifikacyjna działa na posiedzeniach plenarnych oraz na posiedzeniach związanych z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
§ 15. 1. Posiedzenia plenarne Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący w celu omówienia spraw związanych z działalnością Komisji oraz dokonania ustaleń związanych z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego. Posiedzenia plenarne zwołuje się dla całej Komisji lub dla poszczególnych podkomisji.
2. Posiedzenie plenarne Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje się w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz w roku.
§ 16. 1. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, wyznaczają każdorazowo ze składu podkomisji, którymi bezpośrednio kierują, zespoły kwalifikacyjne w liczbie, co najmniej 5 osób.
2. Zespołem kwalifikacyjnym kieruje, z zastrzeżeniem ust. 3, wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej lub inna osoba przez niego wyznaczona, wchodząca w skład zespołu.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 232 ust. 1 pkt. 3, zespół kwalifikacyjny jest wyznaczany i kierowany przez przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Rozdział 5

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, ustalania jego kosztów oraz nadawania uprawnień i licencji zawodowych, a także wzory świadectw tych uprawnień i licencji


§ 17. 1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast organizuje postępowanie kwalifikacyjne.
2. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast może powierzyć, w drodze porozumienia, organizowanie postępowań kwalifikacyjnych odpowiednio organizacjom zawodowym rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości albo właściwym terytorialnie wojewodom. Porozumienie to podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w siedzibie Komisji Kwalifikacyjnej lub na posiedzeniach wyjazdowych.
§ 18. 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień lub licencji zawodowych, zwanych dalej "uprawnieniami", do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2, wniosek składa się za pośrednictwem organizacji zawodowej lub właściwego terytorialnie wojewody.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 177 ust. 1 pkt. 2-5, art. 182 ust. 1 pkt. 2-5, art. 187 ust. 1 pkt 2-5, art. 230 oraz art. 232 ust. 1,
2) opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
3) dwie fotografie,
4) znaki opłaty skarbowej zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej,
5) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dotychczasowego dorobku zawodowego osoby zainteresowanej.
§ 19. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
2. W przypadku wniosków niekompletnych, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia dostarczenia brakujących dokumentów.
§ 20. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz o wysokości opłaty egzaminacyjnej i sposobie jej wniesienia powiadamia się osoby zainteresowane najpóźniej na 21 dni przed terminem ustalonym do przeprowadzenia tego postępowania.
§ 21. Zespól kwalifikacyjny przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w trzech kolejnych, odrębnych etapach, w których sprawdza:
1) czy wniosek osoby zainteresowanej spełnia wymogi formalne oraz czy ta osoba wniosła opłatę egzaminacyjną,
2) przygotowanie teoretyczne osoby zainteresowanej do prowadzenia działalności zawodowej,
3) przygotowanie praktyczne osoby zainteresowanej do prowadzenia działalności zawodowej.
§ 22. 1. Zespól kwalifikacyjny sprawdza, czy wniosek osoby zainteresowanej spełnia wymogi formalne, na podstawie dokumentów złożonych wraz z tym wnioskiem.
2. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osoby zainteresowanej zespół kwalifikacyjny sprawdza, z zastrzeżeniem ust. 3, przez przeprowadzenie egzaminu.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 232 ust. 1 pkt 3, zespół kwalifikacyjny może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu i dokonać sprawdzenia przygotowania teoretycznego lub praktycznego osoby zainteresowanej na podstawie udokumentowanego dotychczasowego dorobku zawodowego tej osoby.
§ 23. 1. W razie negatywnego wyniku egzaminu, przeprowadzonego w celu stwierdzenia przygotowania teoretycznego osoby zainteresowanej, postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone. Osoba ta może ponownie złożyć wniosek, o którym mowa w § 18 ust. 1, po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem negatywnym.
2. W razie negatywnego wyniku egzaminu, przeprowadzonego w celu stwierdzenia przygotowania praktycznego osoby zainteresowanej, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku złożenia ponownego wniosku o nadanie uprawnień w ciągu 12 miesięcy od dnia egzaminu, o którym mowa w ust. 2, zespół kwalifikacyjny przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne wyłącznie w zakresie sprawdzenia przygotowania praktycznego osoby zainteresowanej.
§ 24. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone, jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła w wyznaczonych terminach do jednego z etapów, o których mowa w § 21 pkt 2 i 3, oraz nie przedstawiła stosownego usprawiedliwienia.
§ 25. 1. Z postępowania kwalifikacyjnego zespól kwalifikacyjny sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje się odrębnie wyniki każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 26. 1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje protokół postępowania kwalifikacyjnego, wraz z całą dokumentacją związaną z przeprowadzonym postępowaniem, Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
2. Protokół postępowania kwalifikacyjnego stanowi podstawę do wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień osobie zainteresowanej albo do wydania decyzji odmawiającej nadania tych uprawnień, stosownie do art. 192.
§ 27. 1. Świadectwa stwierdzające nadanie uprawnień sporządza się według wzorów stanowiących załączniki nr 1-6 do rozporządzenia.
2. Uprawnienia, o których mowa w art. 231, otrzymane po dniu 29 listopada 1991 r., mogą być, na wniosek osób posiadających te uprawnienia, stwierdzone świadectwem sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 28. 1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponoszą, stosownie do art. 191 ust. 5, osoby zainteresowane.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty:
1) organizowania plenarnych posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej,
2) obsługi administracyjno-biurowej działalności Komisji Kwalifikacyjnej,
3) przygotowania materiałów pomocniczych, związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
4) opracowania pytań egzaminacyjnych,
5) delegacji członków zespołu kwalifikacyjnego,
6) wynagrodzeń członków zespołu kwalifikacyjnego,
7) wynajmu sal do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
8) obsługi biurowej związanej z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego.
§ 29. Organizator postępowania kwalifikacyjnego ustala i rozlicza koszty tego postępowania stosownie do liczby jego uczestników.
§ 30. 1. Osoba zainteresowana wpłaca organizatorowi postępowania kwalifikacyjnego opłatę egzaminacyjną ustaloną zgodnie z § 29.
2. Osobie zainteresowanej zwraca się część opłaty egzaminacyjnej, stosownie do nie poniesionych kosztów przez organizatora postępowania kwalifikacyjnego, w razie:
1) nie przeprowadzenia w pełnym zakresie postępowania kwalifikacyjnego na skutek usprawiedliwionego niestawiennictwa osoby zainteresowanej lub
2) niedopuszczenia tej osoby do wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rozdział 6

Sposób prowadzenia i zakres danych centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości


§ 31. 1. W centralnym rejestrze wpisy dotyczące osób, które uzyskały uprawnienia, numeruje się w sposób ciągły kolejnymi liczbami arabskimi, z uwzględnieniem § 46.
2. Numer wpisu w centralnym rejestrze stanowi numer uprawnień.
§ 32. 1. Podstawą wpisu do centralnego rejestru jest świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień.
2. Wpisu do centralnego rejestru dokonuje się z urzędu jednocześnie z wydaniem świadectwa, o którym mowa w ust. 1.
§ 33. 1. W centralnych rejestrach wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia:
1) numer kolejny wpisu,
2) datę wpisu,
3) imię i nazwisko,
4) imiona rodziców,
5) datę i miejsce urodzenia,
6) adres zamieszkania,
7) wykształcenie,
8) numer ewidencyjny PESEL.
2. Dane wymienione w ust. 1 podlegają aktualizacji na wniosek osób, których dotyczą, na podstawie dokumentów dostarczonych przez te osoby.
§ 34. W razie utraty świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i wydania duplikatu tego świadectwa, wydaje się na wniosek osoby, która utraciła świadectwo, wypis z centralnego rejestru w formie zaświadczenia.
§ 35. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1) śmierci,
2) pozbawienia uprawnień,
3) utraty, z mocy wyroku sądowego, prawa wykonywania zawodu.

 

Rozdział 7


Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz jej organizacja


§ 36. 1. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadza postępowanie wyjaśniające z tytułu odpowiedzialności zawodowej osób uprawnionych.
2. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składa się z 3 sekcji, odpowiednio dla:
1) rzeczoznawców majątkowych,
2) pośredników w obrocie nieruchomościami,
3) zarządców nieruchomości.
3. W skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wchodzą:
1) przewodniczący,
2) trzej wiceprzewodniczący,
3) członkowie.
4. Osoby wchodzące w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej są powoływane na okres 3 lat.
5. Siedzibą Komisji Odpowiedzialności Zawodowej jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 37. 1. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej kieruje przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczących, odpowiednio do spraw:
1) rzeczoznawców majątkowych,
2) pośredników w obrocie nieruchomościami,
3) zarządców nieruchomości.
2. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej kieruje całokształtem spraw związanych z jej działalnością i sprawuje nadzór nad działalnością sekcji, a w szczególności:
1) reprezentuje Komisje na zewnątrz,
2) koordynuje działalność sekcji,
3) rozpatruje skargi na działalność sekcji,
4) dokonuje podziału spraw pomiędzy sekcje,
5) przekazuje Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wnioski Komisji o zastosowanie kar dyscyplinarnych,
6) składa corocznie Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast sprawozdania z działalności Komisji.
3. Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej kierują bezpośrednio odpowiednimi sekcjami, a w szczególności:
1) dbają o sprawne funkcjonowanie sekcji,
2) wyznaczają do rozpoznania konkretnej sprawy zespoły, o których mowa w § 38, oraz terminy ich posiedzeń,
3) zapewniają prawidłowy przebieg postępowania wyjaśniającego,
4) przekazują przewodniczącemu Komisji wyniki postępowania wyjaśniającego wraz z wnioskami wynikającymi z tego postępowania.
4. Osoba powołana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej może być odwołana ze składu Komisji w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa w Komisji,
2) skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2, art. 182 ust. 1 pkt 2 albo w art. 187 ust. 1 pkt 2,
3) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkowa pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu,
4) nie wywiązywania się z obowiązków członka Komisji.
§ 38. 1. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tworzą każdorazowo z członków sekcji, którymi bezpośrednio kierują, zespoły w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.
2. Zespołem kieruje osoba wyznaczona przez wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, wchodząca w skład zespołu.

 

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania wyjaśniającego z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz stosowania kar dyscyplinarnych z tego tytułu


§ 39. 1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast kieruje do przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wnioski o wszczęcie postępowania wyjaśniającego:
1) z urzędu lub
2) na skutek skarg składanych na osobę uprawniona.
2. We wniosku wskazuje się zarzuty, które powinny zostać zbadane w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczące niewypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 175, 181 i 186.
§ 40. 1. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rozdziela na poszczególne sekcje wnioski o wszczęcie postępowań wyjaśniających, przekazując je odpowiednim wiceprzewodniczącym.
2. Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tworzy zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wyznacza termin jego posiedzenia oraz zawiadamia o wszczęciu postępowania osobę, której to postępowanie dotyczy. W zawiadomieniu wskazuje się zarzuty oraz termin posiedzenia zespołu. Termin posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
§ 41. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego osoba, której dotyczy to postępowanie, może ustanowić obrońcę lub zwrócić się do przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
2. Obrońcę z urzędu ustanawia się odpowiednio spośród osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości.
§ 42. 1. Zespól przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje rozstrzygniecie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
2. W czasie postępowania wyjaśniającego osoba, której dotyczy to postępowanie, i jej obrońca mają prawo zadawania pytań świadkom, a także składania wniosków dowodowych oraz oświadczeń.
3. Zespół może odmówić przeprowadzenia dalszych dowodów, jeżeli dowody zebrane uzna za wystarczające.
§ 43. Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej umarza postępowanie wyjaśniające, jeżeli:
1) osoba, wobec której wszczęto postępowanie, utraciła uprawnienia lub prawo wykonywania zawodu,
2) upłynęły 3 lata od zaistnienia okoliczności będących przyczyną wszczęcia postępowania.
§ 44. 1. Rozstrzygniecie postępowania wyjaśniającego następuje większością głosów członków zespołu. W razie równej liczby głosów decyduje głos osoby wyznaczonej do kierowania tym zespołem.
2. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół, który zawiera:
1) oznaczenie miejsca i daty przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
2) imiona i nazwiska członków zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające,
3) imię i nazwisko osoby, której dotyczy to postępowanie, oraz jej obrońcy,
4) podstawę wszczęcia postępowania, w tym podniesione zarzuty,
5) krótki opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informacje o przeprowadzonych dowodach oraz złożonych oświadczeniach,
6) rozstrzygnięcie,
7) wnioski o zastosowanie kar dyscyplinarnych, o których mowa odpowiednio w art. 178 ust. 2, w art. 183 ust. 2, w art. 188 ust. 2, lub o umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej,
8) podpisy członków zespołu.
§ 45. Postępowanie wyjaśniające z tytułu odpowiedzialności zawodowej przeprowadza się w siedzibie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej lub na posiedzeniach wyjazdowych.

 

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe


§ 46. 1. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 231, wydane po dniu 29 listopada 1991 r., podlega zamknięciu według stanu na dzień 31 grudnia 1997 r., a dokonane w nim wpisy przenosi się do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.
2. Przy przenoszeniu wpisów, o których mowa w ust. 1, zachowuje się dotychczasową ich numerację.
§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI (wybrane)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Godło Państwa

URZĄD MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST

ŚWIADECTWO
NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
JAN KOWALSKI s. Józefa
otrzymał licencję zawodową nr............. uprawniającą do wykonywania
działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami.

PREZES
URZĘDU MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST
pieczęć okrągła
z godłem Państwa
Warszawa, dnia.................

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Godło Państwa


URZĄD MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST


ŚWIADECTWO
NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
JAN KOWALSKI s. Józefa
otrzymał licencję zawodową nr..............uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie
zarządzania nieruchomościami.
PREZES
URZĘDU MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST
pieczęć okrągła
z godłem Państwa
Warszawa, dnia.................


ZAŁĄCZNIK Nr 7


Godło Państwa


URZĄD MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST


ŚWIADECTWO
NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
stwierdza się, że
JAN KOWALSKI s. Józefa
otrzymał w dniu............. uprawnienia zawodowe nr...................w zakresie szacowania nieruchomości i posiada tytuł
rzeczoznawcy majątkowego
oraz prawo wykonywania działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.
PREZES
URZĘDU MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST
pieczęć okrągła
z godłem Państwa
Warszawa, dnia.................

kurs_m.gif (323 bytes)

 

 

WITAMY W CENTRUM
WYBRANE STATYSTYKI
MAPA SERWISU
O FIRMIE
GOTOWE PROJEKTY DOMÓW
BIBLIOTEKA AKTÓW PRAWA
REGION
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
OFERTY PRACY - REKRUTACJA
NOCLEGI - WCZASY
KATALOG FIRM

SZUKAJ W NASZYM SERWISIE!
  

 

 Oferty Pracy KLONDIK.pl      Nieruchomości      Wczasy - Noclegi     Katalog Firm     Wyślij Kartkę      Forum     Thatching      Strzecharstwo     Ogłoszenia Drobne    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2012-01-17  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2010